Profiel Kindbehartiger

Een Kindbehartiger ondersteunt op professionele wijze kinderen in een scheidingssituatie in het belang van hun verdere ontwikkeling en hun toekomst en heeft hiervoor de toestemming van beide (gezaghebbende) ouders, tenzij één van de ouders uit beeld is of er zwaarwegende omstandigheden gelden, dan wel treedt de Kindbehartiger op vanwege een gerechtelijke uitspraak.

Een Kindbehartiger kan in een vroegtijdig stadium binnen de scheidingssituatie optreden in het belang van de positie van kinderen alsmede rondom het juridisch proces en in het stadium na de scheiding.

Een Kindbehartiger heeft middels opleiding en ervaring kennis van en expertise in de gespreksvoering en de omgang met kinderen in een scheidingssituatie en weet deze kennis en expertise op professionele wijze in te zetten.

Een Kindbehartiger behartigt op onafhankelijke en onpartijdige wijze de belangen van kinderen in een scheidingssituatie in lijn met de bepalingen uit het Personen- en Familierecht alsmede het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Kennis van juridische bepalingen en het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind is een vereiste.

Een Kindbehartiger is, anders dan andere spelers in het veld, niet gebonden aan andermans belangen en handelt puur in het belang van kinderen. De Kindbehartiger kan deze belangen goed inschatten en zal te allen tijde trachten te voorkomen dat kinderen in een tussenpositie geraken tussen de ouders en/of andere familieleden.

Een Kindbehartiger ervaart de voelsprieten van kinderen en kan hier zorgvuldig op inspringen. Een Kindbehartiger is hier toe in staat door de genoten opleiding en ervaring.

Een Kindbehartiger heeft als doel kinderen, via een op maat gemaakte aanpak, (terug) in hun kracht te brengen.

Een Kindbehartiger benadert kinderen vanuit een positieve invalshoek en zet zich in zodat kinderen hun negatieve gevoelens en ervaringen kunnen loslaten en in perspectief kunnen plaatsen.

Een Kindbehartiger spreekt de ‘taal van kinderen’ en kan deze zo nodig vertalen middels gesprek en rapportage naar de juridische, pedagogische en psychologische wereld en weet deze op neutrale wijze over te brengen richting ouders en belanghebbenden.

De Kindbehartiger zet zich in voor Kinderparticipatie, informeert kinderen op kindvriendelijke wijze over die materie die kinderen aangaat, maakt de vertaalslag van de scheidingssituatie en het juridisch proces naar de taal van kinderen en biedt hen tegelijkertijd bescherming voor de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden.

De Kindbehartiger weet een neutrale en meerzijdig partijdige houding te voeren richting ouders, belanghebbenden en professionals waarbij de belangen van kinderen steeds centraal staan en de loyaliteit van kinderen richting de ouders wordt gerespecteerd.

De Kindbehartiger zet zich, naast de belangenbehartiging van kinderen in een scheidingssituatie, in voor bewust ouderschap tijdens en na de scheiding.

Een Kindbehartiger weet krachtige verbindingen te leggen binnen de sector waar gewerkt wordt met kinderen in een scheidingssituatie in het belang van de positie van kinderen in een scheidingssituatie.

Een Kindbehartiger zet zich in ten behoeve van de stem van kinderen hetgeen betekent dat kinderen hun hart durven te laten spreken op een voor hen passende manier.

Een Kindbehartiger is bekend met de eigen expertise, de begrenzing van de eigen expertise alsmede de taken behorend bij de functie van Kindbehartiger en weet hierdoor wanneer hij of zij kinderen dient door te verwijzen.

Een daartoe geschoolde Kindbehartiger kan als Bijzondere Curator in scheidingszaken optreden ex artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek.