Privacyverklaring Praktijk Eva Fabius  

Inleiding: Op 25 mei 2018 gaat de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Een nieuwe Europese wet die gaat over privacy. Omdat mijn Praktijk (coaching en Kindbehartiging) gegevens over mijn klanten verzamelt, valt mijn Praktijk Eva Fabius onder de AVG. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt (geheimhoudingsplicht) en wordt misbruik ervan tegen gegaan. Deze verklaring is van toepassing op alle geleverde producten en diensten via Praktijk Eva Fabius. Praktijk Eva Fabius is gevestigd in Amsterdam en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Met mijn Praktijk Eva Fabius verwerk ik uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Het gaat om informatie die noodzakelijk is om u als klant (of u kind) zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en om zo nodig extra ondersteuning te kunnen bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen en is alleen toegankelijk voor de begeleiders van een klant in mijn Praktijk Eva Fabius.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk rondom de ondersteuning van kinderen en ouders in een scheidingssituatie:

·        Voorletters en achternaam

·        Geslacht

·        Geboortedatum

·        Bedrijfsnaam

·        Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

·        Telefoonnummer (mobiel of vast)

·        E-mailadres

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens. Praktijk Eva Fabius verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·        Om te verwerken in een overeenkomst, van opdracht, een ouderschapsplan, document met afspraken, dossiervormig en verslaglegging.

·        Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·        Het afhandelen van verzoeken

·        Het afhandelen van betalingen

·        Te informeren over (wijzigingen van) diensten

·        Voor onze administratie en om te voldoen aan wet- en regelgeving

Als u eenmaal overeenstemming hebt bereikt met Praktijk Eva Fabius, dan wil ik u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden, om: 

• u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.  • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

• (digitale) diensten bij u af te leveren.

• Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

In mijn werk als Kindbehartiger ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging Kindbehartiger, en wordt er regelmatig over cliënten op casusniveau gesproken, bijvoorbeeld tijdens intervisie, of intercollegiaal overleg. Dit overleg is soms nodig om te klankborden over de in te zetten begeleiding, om problemen te signaleren. Indien noodzakelijk wordt er gekeken of samenwerking over doorverwijzing naar externe deskundigen nodig is, daarvoor wordt altijd eerst aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd.

Bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Mijn praktijk kan aantekeningen maken van dergelijke  bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheid, strafrechtelijk of verslavingsverleden indien dit in het kader van de ondersteuning relevant is.

Gmail/outlook, email-verwerking. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in Outlook. MoneyMonk is het administratiesysteem/boekhoudsysteem waarmee ik werk met als doel de facturatie te verwerken. Cliënten/klanten ontvangen middels dit systeem de facturen. Factuurgegevens zijn opgeslagen in MoneyMonk.

Bewaartermijn. Praktijk Eva Fabius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

–        Voor- en achternaam minimaal 5 en maximaal 15 jaar

–        Geslacht minimaal 2 en maximaal 15 jaar

–        Geboortedatum minimaal 2 en maximaal 15 jaar

–        Geboorteplaats minimaal 2 en maximaal 15 jaar

–        Adresgegevens minimaal 2 en maximaal 15 jaar

–        Telefoonnummer minimaal 2 en maximaal 15 jaar

–        E-mailadres minimaal 2 en maximaal 15 jaar

–        Dossieropbouw minimaal 2 en maximaal 15 jaar

De reden van deze bewaartermijn is dat een dossier of bestelgegevens opnieuw geopend kunnen worden binnen de gestelde 2 tot 15 jaar.

Verkoop gegevens. Praktijk Eva Fabius deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Eva Fabius blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Praktijk Eva Fabius persoonsgegevens aan derden slechts met uw nadrukkelijke toestemming.

• Professionals en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt

• Professionals en zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing

• Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts

• School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt

• Boekhouder, doel: verwerking facturatie en boekhouding

Promotiedoeleinden (reviews). Gegevens zouden gebruikt kunnen worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit mijn praktijk (denk aan reviews, hierover vraag ik u vooraf toestemming). Of om u bijvoorbeeld via een nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van mijn praktijk. Er zal dan altijd een mogelijkheid zijn om u af te melden. Ik kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens is mijn praktijk gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. In dat kader behoudt Praktijk Eva Fabius zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Websitebeheer – Cookies. Voor mijn Praktijk Eva Fabius maakt ik gebruik van een website, met als doel dat klanten mij kunnen vinden en dat ik mijn klanten kan informeren over mijn diensten. Praktijk Eva Fabius gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Vaak zijn cookies noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Voor alle zekerheid kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Ik werk niet met Google Analytics. Of Google desondanks wel of niet informatie kan verzamelen is mij niet bekend. Ik breng in ieder geval niet actief informatie over aan Google of welke andere derde partij dan ook. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en en van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Eva Fabius en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@evafabius.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Eva Fabius wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging. Mijn Praktijk Eva Fabius hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Uw privacy rechten. Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal ik u hierover binnen redelijke termijn – 5 werkdagen – informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@evafabius.nl

Vragen.  Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met mij opnemen via info@evafabius.nl

Contactgegevens. Weteringschans 110 hs | 1017 XS Amsterdam | info@evafabius.nl | 06-15419871 |kvk61732559

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 18 mei 2018